102 Biểu mẫu mới về đăng ký doanh nghiệp 2022

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => 102 Biểu mẫu mới về đăng ký doanh nghiệp 2022 phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tri thức pháp luật khác tại đây => Pháp luật

102 Biểu mẫu mới về đăng ký doanh nghiệp 2022

Phụ lục Thông tư 01 năm 2021 Bộ kế hoạch đầu tư Tải về

Phụ lục Thông tư 01/2021 BKHĐT về đăng ký kinh doanh

102 Biểu mẫu mới về đăng ký doanh nghiệp 2022. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó ban hành kèm theo Thông tư là phụ lục biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp mới nhất.

  • Biểu mẫu Nghị định 15/2021 về cấp phép xây dựng
  • Biểu mẫu về đăng ký thuế theo Thông tư 105

Thông tư này ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và hướng dẫn cụ thể một số vấn đề liên quan tới đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh. Các biểu mẫu này được sử dụng thống nhất trên toàn quốc.

Ban hành 103 biểu mẫu về đăng ký kinh doanh

Cụ thể gồm các mẫu sau đây:

– Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp tư nhân; doanh nghiệp TNHH một thành viên; doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên; doanh nghiệp cổ phần; doanh nghiệp hợp danh;

– Danh sách thành viên doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên, danh sách cổ đông sáng lập doanh nghiệp cổ phần, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài…

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật; thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp; thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân…

– Giấy đề xuất cấp đổi sang Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

– Giấy đề xuất bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán;

– Giấy đề xuất ngừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp;

– Giấy đề xuất đăng ký hộ kinh doanh; Giấy đề xuất cấp lại Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanh…

STT

Danh mục

Ký hiệu

I

Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo

1

Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục I-1

2

Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp TNHH một thành viên

Phụ lục I-2

3

Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên

Phu lục I-3

4

Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp cổ phần

Phụ lục I-4

5

Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp hợp danh

Phụ lục I-5

6

Danh sách thành viên doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục I-6

7

Danh sách cổ đông sáng lập doanh nghiệp cổ phần

Phụ lục I-7

8

Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Phụ lục I-8

9

Danh sách thành viên doanh nghiệp hợp danh

Phụ lục I-9

10

Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền

Phụ lục I-10

II

Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành

11

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-1

12

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Phụ lục II-2

13

Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục II-3

14

Thông báo thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp TNHH một thành viên

Phụ lục II-4

15

Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-5

16

Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục II-6

17

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện /vị trí kinh doanh

Phụ lục II-7

18

Thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài

Phụ lục II-8

19

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh

Phụ lục II-9

20

Giấy đề xuất hiệu đính thông tin trên Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng thực đăng ký vị trí kinh doanh/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh

Phụ lục II-10

21

Thông báo về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng pháp lý doanh nghiệp

Phụ lục ll-11

22

Giấy đề xuất hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-12

23

Giấy đề xuất cấp đổi sang Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Phụ lục II-13

24

Giấy đề xuất bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng thực đầu tư (đồng thời là Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có trị giá pháp lý tương đương

Phụ lục II-14

25

Giấy đề xuất bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng thực đầu tư (đồng thời là Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có trị giá pháp lý tương đương hoặc Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp

Phụ lục II-15

26

Giấy đề xuất bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

Phụ lục II-16

27

Giấy đề xuất bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán/Chi nhánh doanh nghiệp chứng khoán nước ngoài/doanh nghiệp quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Phụ lục II-17

28

Giấy đề xuất cấp lại Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng thực đăng ký vị trí kinh doanh/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh

Phụ lục II-18

29

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh

Phụ lục II-19

30

Thông báo về việc xong xuôi hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh

Phụ lục II-20

31

Thông báo về việc xong xuôi hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài

Phụ lục II-21

32

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Phụ lục II-22

33

Thông báo về việc hủy bỏ Nghị quyết/Quyết định giải thể doanh nghiệp

Phụ lục II-23

34

Giấy đề xuất thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-24

35

Giấy đề xuất ngừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-25

36

Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Phụ lục II-26

37

Thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Phụ lục II-27

38

Thông báo xong xuôi cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Phụ lục II-28

III

Mẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh

39

Giấy đề xuất đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục III-1

40

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục III-2

41

Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh

Phụ lục III-3

42

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

Phụ lục III-4

43

Thông báo về việc xong xuôi hoạt động hộ kinh doanh

Phụ lục III-5

44

Giấy đề xuất cấp lại Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục III-6

IV

Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh

45

Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục IV-1

46

Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp TNHH một thành viên

Phụ lục IV-2

47

Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục IV-3

48

Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp cổ phần

Phụ lục IV-4

49

Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp hợp danh

Phụ lục IV-5

50

Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện

Phụ lục IV-6

51

Giấy chứng thực đăng ký vị trí kinh doanh

Phụ lục IV-7

V

Thông báo và các văn bản khác của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

52

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-1

53

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh

Phụ lục V-2

54

Giấy chứng thực…/Giấy xác nhận… (dùng trong trường hợp cấp lại do mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác)

Phụ lục V-3

55

Thông báo về cơ thuế quan quản lý trực tiếp

Phụ lục V-4

56

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-5

57

Thông báo về việc ngừng/từ chối ngừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-6

58

Thông báo yêu cầu doanh quả báo cáo về việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp

Phụ lục V-7

59

Thông báo về việc hiệu đính thông tin trong Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng thực đăng ký vị trí kinh doanh/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện

Phụ lục V-8

60

Thông báo về việc rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

Phụ lục V-9

61

Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Phụ lục V-10

62

Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Phụ lục V-11

63

Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Phụ lục V-12

64

Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Phụ lục V-13

65

Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Phụ lục V-14

66

Giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục V-15

67

Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện

Phụ lục V-16

68

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-17

69

Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định thu hồi Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-18

70

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện

Phụ lục V-19

71

Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định thu hồi và khôi phục Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện

Phụ lục V-20

72

Quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-21

73

Thông báo về việc xong xuôi hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh

Phụ lục V-22

74

Thông báo về việc doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể

Phụ lục V-23

75

Thông báo về việc doanh nghiệp đã giải thể/xong xuôi tồn tại

Phụ lục V-24

76

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh

Phụ lục V-25

77

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh qua mạng điện tử

Phụ lục V-26

78

Thông báo nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp

Phụ lục V-27

79

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-28

80

Thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệp (trong các trường hợp khác)

Phụ lục V-29

81

Thông báo về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-30

82

Thông báo về việc cấp đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-31

83

Thông báo về việc Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng thực đăng ký vị trí kinh doanh/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh ko có hiệu lực

Phụ lục V-32

VI

Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

84

Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-1

85

Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanh (dùng trong trường hợp cấp lại do mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác)

Phụ lục VI-2

86

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-3

87

Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Nghị định về đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục VI-4

88

Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-5

89

Thông báo về việc xong xuôi hoạt động hộ kinh doanh

Phụ lục VI-6

90

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-7

91

Quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-8

92

Quyết định về việc hủy bỏ quyết định thu hồi và khôi phục Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-9

93

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-10

94

Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Phụ lục VI-11

95

Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh /tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Phụ lục VI-12

96

Thông báo về việc Giấy chứng nhặn đăng ký hộ kinh doanh ko có hiệu lực

Phụ lục VI-13

97

Thông báo về việc cấp Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanh do chuyển địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh

Phụ lục VI-14

VII

Mẫu văn bản quy định cho tổ chức, tư nhân

98

Giấy đề xuất cung ứng thông tin đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục VII-1

99

Giấy đề xuất thu hồi Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục VII-2

VIII

Phụ lục khác

100

Danh mục chữ cái và ký hiệu sử dụng trong đặt tên doanh nghiệp/đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp/vị trí kinh doanh/hộ kinh doanh

Phụ lục VIII-1

101

Mã cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VIII-2

102

Phông (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong các mẫu giấy

Phụ lục VIII-3

Xem thêm bài viết hay:   Quyết định 981/QĐ-LĐTBXH 2019

Cụ thể đầy đủ các biểu mẫu mời các bạn xem trong Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên phân mục Phổ quát pháp luật của chinphu.vn.

Thông tin cần xem thêm về 102 Biểu mẫu mới về đăng ký doanh nghiệp 2022

Hình Ảnh về 102 Biểu mẫu mới về đăng ký doanh nghiệp 2022

Video về 102 Biểu mẫu mới về đăng ký doanh nghiệp 2022

Wiki về 102 Biểu mẫu mới về đăng ký doanh nghiệp 2022

102 Biểu mẫu mới về đăng ký doanh nghiệp 2022 -

102 Biểu mẫu mới về đăng ký doanh nghiệp 2022

Phụ lục Thông tư 01 năm 2021 Bộ kế hoạch đầu tư Tải về

Phụ lục Thông tư 01/2021 BKHĐT về đăng ký kinh doanh

102 Biểu mẫu mới về đăng ký doanh nghiệp 2022. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó ban hành kèm theo Thông tư là phụ lục biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp mới nhất.

  • Biểu mẫu Nghị định 15/2021 về cấp phép xây dựng
  • Biểu mẫu về đăng ký thuế theo Thông tư 105

Thông tư này ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và hướng dẫn cụ thể một số vấn đề liên quan tới đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh. Các biểu mẫu này được sử dụng thống nhất trên toàn quốc.

Ban hành 103 biểu mẫu về đăng ký kinh doanh

Cụ thể gồm các mẫu sau đây:

- Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp tư nhân; doanh nghiệp TNHH một thành viên; doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên; doanh nghiệp cổ phần; doanh nghiệp hợp danh;

- Danh sách thành viên doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên, danh sách cổ đông sáng lập doanh nghiệp cổ phần, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài…

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật; thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp; thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân...

- Giấy đề xuất cấp đổi sang Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

- Giấy đề xuất bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán;

- Giấy đề xuất ngừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp;

- Giấy đề xuất đăng ký hộ kinh doanh; Giấy đề xuất cấp lại Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanh…

STT

Danh mục

Ký hiệu

I

Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo

1

Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục I-1

2

Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp TNHH một thành viên

Phụ lục I-2

3

Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên

Phu lục I-3

4

Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp cổ phần

Phụ lục I-4

5

Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp hợp danh

Phụ lục I-5

6

Danh sách thành viên doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục I-6

7

Danh sách cổ đông sáng lập doanh nghiệp cổ phần

Phụ lục I-7

8

Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Phụ lục I-8

9

Danh sách thành viên doanh nghiệp hợp danh

Phụ lục I-9

10

Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền

Phụ lục I-10

II

Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành

11

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-1

12

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Phụ lục II-2

13

Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục II-3

14

Thông báo thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp TNHH một thành viên

Phụ lục II-4

15

Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-5

16

Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục II-6

17

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện /vị trí kinh doanh

Phụ lục II-7

18

Thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài

Phụ lục II-8

19

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh

Phụ lục II-9

20

Giấy đề xuất hiệu đính thông tin trên Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng thực đăng ký vị trí kinh doanh/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh

Phụ lục II-10

21

Thông báo về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng pháp lý doanh nghiệp

Phụ lục ll-11

22

Giấy đề xuất hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-12

23

Giấy đề xuất cấp đổi sang Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Phụ lục II-13

24

Giấy đề xuất bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng thực đầu tư (đồng thời là Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có trị giá pháp lý tương đương

Phụ lục II-14

25

Giấy đề xuất bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng thực đầu tư (đồng thời là Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có trị giá pháp lý tương đương hoặc Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp

Phụ lục II-15

26

Giấy đề xuất bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

Phụ lục II-16

27

Giấy đề xuất bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán/Chi nhánh doanh nghiệp chứng khoán nước ngoài/doanh nghiệp quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Phụ lục II-17

28

Giấy đề xuất cấp lại Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng thực đăng ký vị trí kinh doanh/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh

Phụ lục II-18

29

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh

Phụ lục II-19

30

Thông báo về việc xong xuôi hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh

Phụ lục II-20

31

Thông báo về việc xong xuôi hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài

Phụ lục II-21

32

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Phụ lục II-22

33

Thông báo về việc hủy bỏ Nghị quyết/Quyết định giải thể doanh nghiệp

Phụ lục II-23

34

Giấy đề xuất thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-24

35

Giấy đề xuất ngừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-25

36

Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Phụ lục II-26

37

Thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Phụ lục II-27

38

Thông báo xong xuôi cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Phụ lục II-28

III

Mẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh

39

Giấy đề xuất đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục III-1

40

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục III-2

41

Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh

Phụ lục III-3

42

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

Phụ lục III-4

43

Thông báo về việc xong xuôi hoạt động hộ kinh doanh

Phụ lục III-5

44

Giấy đề xuất cấp lại Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục III-6

IV

Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh

45

Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục IV-1

46

Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp TNHH một thành viên

Phụ lục IV-2

47

Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục IV-3

48

Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp cổ phần

Phụ lục IV-4

49

Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp hợp danh

Phụ lục IV-5

50

Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện

Phụ lục IV-6

51

Giấy chứng thực đăng ký vị trí kinh doanh

Phụ lục IV-7

V

Thông báo và các văn bản khác của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

52

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-1

53

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh

Phụ lục V-2

54

Giấy chứng thực.../Giấy xác nhận... (dùng trong trường hợp cấp lại do mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác)

Phụ lục V-3

55

Thông báo về cơ thuế quan quản lý trực tiếp

Phụ lục V-4

56

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-5

57

Thông báo về việc ngừng/từ chối ngừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-6

58

Thông báo yêu cầu doanh quả báo cáo về việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp

Phụ lục V-7

59

Thông báo về việc hiệu đính thông tin trong Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng thực đăng ký vị trí kinh doanh/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện

Phụ lục V-8

60

Thông báo về việc rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

Phụ lục V-9

61

Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Phụ lục V-10

62

Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Phụ lục V-11

63

Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Phụ lục V-12

64

Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Phụ lục V-13

65

Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Phụ lục V-14

66

Giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục V-15

67

Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện

Phụ lục V-16

68

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-17

69

Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định thu hồi Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-18

70

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện

Phụ lục V-19

71

Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định thu hồi và khôi phục Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện

Phụ lục V-20

72

Quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-21

73

Thông báo về việc xong xuôi hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh

Phụ lục V-22

74

Thông báo về việc doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể

Phụ lục V-23

75

Thông báo về việc doanh nghiệp đã giải thể/xong xuôi tồn tại

Phụ lục V-24

76

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh

Phụ lục V-25

77

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh qua mạng điện tử

Phụ lục V-26

78

Thông báo nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp

Phụ lục V-27

79

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-28

80

Thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệp (trong các trường hợp khác)

Phụ lục V-29

81

Thông báo về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-30

82

Thông báo về việc cấp đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-31

83

Thông báo về việc Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng thực đăng ký vị trí kinh doanh/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh ko có hiệu lực

Phụ lục V-32

VI

Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

84

Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-1

85

Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanh (dùng trong trường hợp cấp lại do mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác)

Phụ lục VI-2

86

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-3

87

Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Nghị định về đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục VI-4

88

Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-5

89

Thông báo về việc xong xuôi hoạt động hộ kinh doanh

Phụ lục VI-6

90

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-7

91

Quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-8

92

Quyết định về việc hủy bỏ quyết định thu hồi và khôi phục Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-9

93

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-10

94

Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Phụ lục VI-11

95

Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh /tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Phụ lục VI-12

96

Thông báo về việc Giấy chứng nhặn đăng ký hộ kinh doanh ko có hiệu lực

Phụ lục VI-13

97

Thông báo về việc cấp Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanh do chuyển địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh

Phụ lục VI-14

VII

Mẫu văn bản quy định cho tổ chức, tư nhân

98

Giấy đề xuất cung ứng thông tin đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục VII-1

99

Giấy đề xuất thu hồi Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục VII-2

VIII

Phụ lục khác

100

Danh mục chữ cái và ký hiệu sử dụng trong đặt tên doanh nghiệp/đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp/vị trí kinh doanh/hộ kinh doanh

Phụ lục VIII-1

101

Mã cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VIII-2

102

Phông (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong các mẫu giấy

Phụ lục VIII-3

Cụ thể đầy đủ các biểu mẫu mời các bạn xem trong Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên phân mục Phổ quát pháp luật của chinphu.vn.

102 Biểu mẫu mới về đăng ký doanh nghiệp 2022

#Biểu #mẫu #mới #về #đăng #ký #doanh #nghiệp

#Biểu #mẫu #mới #về #đăng #ký #doanh #nghiệp

102 Biểu mẫu mới về đăng ký doanh nghiệp 2022Phụ lục Thông tư 01 năm 2021 Bộ kế hoạch đầu tư Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Phụ lục Thông tư 01/2021 BKHĐT về đăng ký kinh doanh102 Biểu mẫu mới về đăng ký doanh nghiệp 2022. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó ban hành kèm theo Thông tư là phụ lục biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp mới nhất.Biểu mẫu Nghị định 15/2021 về cấp phép xây dựngBiểu mẫu về đăng ký thuế theo Thông tư 105Thông tư này ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và hướng dẫn cụ thể một số vấn đề liên quan tới đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh. Các biểu mẫu này được sử dụng thống nhất trên toàn quốc.Ban hành 103 biểu mẫu về đăng ký kinh doanhCụ thể gồm các mẫu sau đây:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp tư nhân; doanh nghiệp TNHH một thành viên; doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên; doanh nghiệp cổ phần; doanh nghiệp hợp danh;- Danh sách thành viên doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên, danh sách cổ đông sáng lập doanh nghiệp cổ phần, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài…- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật; thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp; thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân…- Giấy đề xuất cấp đổi sang Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;- Giấy đề xuất bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán;- Giấy đề xuất ngừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp;(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Giấy đề xuất đăng ký hộ kinh doanh; Giấy đề xuất cấp lại Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanh…STTDanh mụcKý hiệuIGiấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo1Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp tư nhânPhụ lục I-12Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp TNHH một thành viênPhụ lục I-23Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lênPhu lục I-34Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp cổ phầnPhụ lục I-45Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp hợp danhPhụ lục I-56Danh sách thành viên doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lênPhụ lục I-67Danh sách cổ đông sáng lập doanh nghiệp cổ phầnPhụ lục I-78Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoàiPhụ lục I-89Danh sách thành viên doanh nghiệp hợp danhPhụ lục I-910Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyềnPhụ lục I-10IIThông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành11Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpPhụ lục II-112Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luậtPhụ lục II-213Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhânPhụ lục II-314Thông báo thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp TNHH một thành viênPhụ lục II-415Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệpPhụ lục II-516Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhânPhụ lục II-617Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện /vị trí kinh doanhPhụ lục II-718Thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoàiPhụ lục II-819Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanhPhụ lục II-920Giấy đề xuất hiệu đính thông tin trên Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng thực đăng ký vị trí kinh doanh/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanhPhụ lục II-1021Thông báo về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng pháp lý doanh nghiệpPhụ lục ll-1122Giấy đề xuất hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệpPhụ lục II-1223Giấy đề xuất cấp đổi sang Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh và đăng ký thuếPhụ lục II-1324Giấy đề xuất bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng thực đầu tư (đồng thời là Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có trị giá pháp lý tương đươngPhụ lục II-1425Giấy đề xuất bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng thực đầu tư (đồng thời là Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có trị giá pháp lý tương đương hoặc Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấpPhụ lục II-1526Giấy đề xuất bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoánPhụ lục II-1627Giấy đề xuất bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán/Chi nhánh doanh nghiệp chứng khoán nước ngoài/doanh nghiệp quản lý quỹ nước ngoài tại Việt NamPhụ lục II-1728Giấy đề xuất cấp lại Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng thực đăng ký vị trí kinh doanh/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanhPhụ lục II-1829Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanhPhụ lục II-1930Thông báo về việc xong xuôi hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanhPhụ lục II-2031Thông báo về việc xong xuôi hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoàiPhụ lục II-2132Thông báo về việc giải thể doanh nghiệpPhụ lục II-2233Thông báo về việc hủy bỏ Nghị quyết/Quyết định giải thể doanh nghiệpPhụ lục II-2334Giấy đề xuất thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệpPhụ lục II-2435Giấy đề xuất ngừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệpPhụ lục II-2536Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trườngPhụ lục II-2637Thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trườngPhụ lục II-2738Thông báo xong xuôi cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trườngPhụ lục II-28IIIMẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh39Giấy đề xuất đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục III-140Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục III-241Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanhPhụ lục III-342Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanhPhụ lục III-443Thông báo về việc xong xuôi hoạt động hộ kinh doanhPhụ lục III-544Giấy đề xuất cấp lại Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục III-6IVGiấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh45Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp tư nhânPhụ lục IV-146Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp TNHH một thành viênPhụ lục IV-247Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lênPhụ lục IV-348Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp cổ phầnPhụ lục IV-449Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp hợp danhPhụ lục IV-550Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diệnPhụ lục IV-651Giấy chứng thực đăng ký vị trí kinh doanhPhụ lục IV-7VThông báo và các văn bản khác của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh52Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-153Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanhPhụ lục V-254Giấy chứng thực…/Giấy xác nhận… (dùng trong trường hợp cấp lại do mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác)Phụ lục V-355Thông báo về cơ thuế quan quản lý trực tiếpPhụ lục V-456Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-557Thông báo về việc ngừng/từ chối ngừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-658Thông báo yêu cầu doanh quả báo cáo về việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệpPhụ lục V-759Thông báo về việc hiệu đính thông tin trong Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng thực đăng ký vị trí kinh doanh/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diệnPhụ lục V-860Thông báo về việc rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng pháp lý của doanh nghiệpPhụ lục V-961Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệnPhụ lục V-1062Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanhPhụ lục V-1163Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanhPhụ lục V-1264Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báoPhụ lục V-1365Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báoPhụ lục V-1466Giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhânPhụ lục V-1567Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diệnPhụ lục V-1668Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-1769Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định thu hồi Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-1870Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diệnPhụ lục V-1971Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định thu hồi và khôi phục Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diệnPhụ lục V-2072Quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-2173Thông báo về việc xong xuôi hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanhPhụ lục V-2274Thông báo về việc doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thểPhụ lục V-2375Thông báo về việc doanh nghiệp đã giải thể/xong xuôi tồn tạiPhụ lục V-2476Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanhPhụ lục V-2577Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh qua mạng điện tửPhụ lục V-2678Công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệpPhụ lục V-2779Công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-2880Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (trong các trường hợp khác)Phụ lục V-2981Thông báo về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-3082Thông báo về việc cấp đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-3183Thông báo về việc Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng thực đăng ký vị trí kinh doanh/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh ko có hiệu lựcPhụ lục V-32VIMẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện84Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-185Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanh (dùng trong trường hợp cấp lại do mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác)Phụ lục VI-286Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-387Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Nghị định về đăng ký doanh nghiệpPhụ lục VI-488Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-589Thông báo về việc xong xuôi hoạt động hộ kinh doanhPhụ lục VI-690Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-791Quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-892Quyết định về việc hủy bỏ quyết định thu hồi và khôi phục Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-993Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-1094Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệnPhụ lục VI-1195Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh /tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báoPhụ lục VI-1296Thông báo về việc Giấy chứng nhặn đăng ký hộ kinh doanh ko có hiệu lựcPhụ lục VI-1397Thông báo về việc cấp Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanh do chuyển địa chỉ trụ sở hộ kinh doanhPhụ lục VI-14VIIMẫu văn bản quy định cho tổ chức, cá nhân98Giấy đề xuất cung ứng thông tin đăng ký doanh nghiệpPhụ lục VII-199Giấy đề xuất thu hồi Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệpPhụ lục VII-2VIIIPhụ lục khác100Danh mục chữ cái và ký hiệu sử dụng trong đặt tên doanh nghiệp/đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp/vị trí kinh doanh/hộ kinh doanhPhụ lục VIII-1101Mã cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VIII-2102Phông (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong các mẫu giấyPhụ lục VIII-3(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Cụ thể đầy đủ các biểu mẫu mời các bạn xem trong Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệpMời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên phân mục Phổ quát pháp luật của chinphu.vn.

#Biểu #mẫu #mới #về #đăng #ký #doanh #nghiệp

#Biểu #mẫu #mới #về #đăng #ký #doanh #nghiệp

#Biểu #mẫu #mới #về #đăng #ký #doanh #nghiệp

#Biểu #mẫu #mới #về #đăng #ký #doanh #nghiệp

102 Biểu mẫu mới về đăng ký doanh nghiệp 2022Phụ lục Thông tư 01 năm 2021 Bộ kế hoạch đầu tư Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Phụ lục Thông tư 01/2021 BKHĐT về đăng ký kinh doanh102 Biểu mẫu mới về đăng ký doanh nghiệp 2022. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó ban hành kèm theo Thông tư là phụ lục biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp mới nhất.Biểu mẫu Nghị định 15/2021 về cấp phép xây dựngBiểu mẫu về đăng ký thuế theo Thông tư 105Thông tư này ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và hướng dẫn cụ thể một số vấn đề liên quan tới đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh. Các biểu mẫu này được sử dụng thống nhất trên toàn quốc.Ban hành 103 biểu mẫu về đăng ký kinh doanhCụ thể gồm các mẫu sau đây:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp tư nhân; doanh nghiệp TNHH một thành viên; doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên; doanh nghiệp cổ phần; doanh nghiệp hợp danh;- Danh sách thành viên doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên, danh sách cổ đông sáng lập doanh nghiệp cổ phần, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài…- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật; thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp; thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân…- Giấy đề xuất cấp đổi sang Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;- Giấy đề xuất bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán;- Giấy đề xuất ngừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp;(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Giấy đề xuất đăng ký hộ kinh doanh; Giấy đề xuất cấp lại Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanh…STTDanh mụcKý hiệuIGiấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo1Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp tư nhânPhụ lục I-12Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp TNHH một thành viênPhụ lục I-23Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lênPhu lục I-34Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp cổ phầnPhụ lục I-45Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp hợp danhPhụ lục I-56Danh sách thành viên doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lênPhụ lục I-67Danh sách cổ đông sáng lập doanh nghiệp cổ phầnPhụ lục I-78Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoàiPhụ lục I-89Danh sách thành viên doanh nghiệp hợp danhPhụ lục I-910Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyềnPhụ lục I-10IIThông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành11Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpPhụ lục II-112Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luậtPhụ lục II-213Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhânPhụ lục II-314Thông báo thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp TNHH một thành viênPhụ lục II-415Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệpPhụ lục II-516Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhânPhụ lục II-617Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện /vị trí kinh doanhPhụ lục II-718Thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoàiPhụ lục II-819Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanhPhụ lục II-920Giấy đề xuất hiệu đính thông tin trên Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng thực đăng ký vị trí kinh doanh/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanhPhụ lục II-1021Thông báo về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng pháp lý doanh nghiệpPhụ lục ll-1122Giấy đề xuất hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệpPhụ lục II-1223Giấy đề xuất cấp đổi sang Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh và đăng ký thuếPhụ lục II-1324Giấy đề xuất bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng thực đầu tư (đồng thời là Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có trị giá pháp lý tương đươngPhụ lục II-1425Giấy đề xuất bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng thực đầu tư (đồng thời là Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có trị giá pháp lý tương đương hoặc Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấpPhụ lục II-1526Giấy đề xuất bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoánPhụ lục II-1627Giấy đề xuất bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán/Chi nhánh doanh nghiệp chứng khoán nước ngoài/doanh nghiệp quản lý quỹ nước ngoài tại Việt NamPhụ lục II-1728Giấy đề xuất cấp lại Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng thực đăng ký vị trí kinh doanh/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanhPhụ lục II-1829Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanhPhụ lục II-1930Thông báo về việc xong xuôi hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanhPhụ lục II-2031Thông báo về việc xong xuôi hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoàiPhụ lục II-2132Thông báo về việc giải thể doanh nghiệpPhụ lục II-2233Thông báo về việc hủy bỏ Nghị quyết/Quyết định giải thể doanh nghiệpPhụ lục II-2334Giấy đề xuất thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệpPhụ lục II-2435Giấy đề xuất ngừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệpPhụ lục II-2536Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trườngPhụ lục II-2637Thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trườngPhụ lục II-2738Thông báo xong xuôi cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trườngPhụ lục II-28IIIMẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh39Giấy đề xuất đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục III-140Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục III-241Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanhPhụ lục III-342Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanhPhụ lục III-443Thông báo về việc xong xuôi hoạt động hộ kinh doanhPhụ lục III-544Giấy đề xuất cấp lại Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục III-6IVGiấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh45Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp tư nhânPhụ lục IV-146Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp TNHH một thành viênPhụ lục IV-247Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lênPhụ lục IV-348Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp cổ phầnPhụ lục IV-449Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp hợp danhPhụ lục IV-550Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diệnPhụ lục IV-651Giấy chứng thực đăng ký vị trí kinh doanhPhụ lục IV-7VThông báo và các văn bản khác của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh52Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-153Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanhPhụ lục V-254Giấy chứng thực…/Giấy xác nhận… (dùng trong trường hợp cấp lại do mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác)Phụ lục V-355Thông báo về cơ thuế quan quản lý trực tiếpPhụ lục V-456Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-557Thông báo về việc ngừng/từ chối ngừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-658Thông báo yêu cầu doanh quả báo cáo về việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệpPhụ lục V-759Thông báo về việc hiệu đính thông tin trong Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng thực đăng ký vị trí kinh doanh/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diệnPhụ lục V-860Thông báo về việc rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng pháp lý của doanh nghiệpPhụ lục V-961Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệnPhụ lục V-1062Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanhPhụ lục V-1163Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanhPhụ lục V-1264Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báoPhụ lục V-1365Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báoPhụ lục V-1466Giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhânPhụ lục V-1567Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diệnPhụ lục V-1668Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-1769Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định thu hồi Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-1870Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diệnPhụ lục V-1971Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định thu hồi và khôi phục Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diệnPhụ lục V-2072Quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-2173Thông báo về việc xong xuôi hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanhPhụ lục V-2274Thông báo về việc doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thểPhụ lục V-2375Thông báo về việc doanh nghiệp đã giải thể/xong xuôi tồn tạiPhụ lục V-2476Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanhPhụ lục V-2577Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh qua mạng điện tửPhụ lục V-2678Công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệpPhụ lục V-2779Công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-2880Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (trong các trường hợp khác)Phụ lục V-2981Thông báo về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-3082Thông báo về việc cấp đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-3183Thông báo về việc Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng thực đăng ký vị trí kinh doanh/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/vị trí kinh doanh ko có hiệu lựcPhụ lục V-32VIMẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện84Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-185Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanh (dùng trong trường hợp cấp lại do mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác)Phụ lục VI-286Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-387Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Nghị định về đăng ký doanh nghiệpPhụ lục VI-488Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-589Thông báo về việc xong xuôi hoạt động hộ kinh doanhPhụ lục VI-690Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-791Quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-892Quyết định về việc hủy bỏ quyết định thu hồi và khôi phục Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-993Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-1094Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệnPhụ lục VI-1195Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh /tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báoPhụ lục VI-1296Thông báo về việc Giấy chứng nhặn đăng ký hộ kinh doanh ko có hiệu lựcPhụ lục VI-1397Thông báo về việc cấp Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanh do chuyển địa chỉ trụ sở hộ kinh doanhPhụ lục VI-14VIIMẫu văn bản quy định cho tổ chức, cá nhân98Giấy đề xuất cung ứng thông tin đăng ký doanh nghiệpPhụ lục VII-199Giấy đề xuất thu hồi Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệpPhụ lục VII-2VIIIPhụ lục khác100Danh mục chữ cái và ký hiệu sử dụng trong đặt tên doanh nghiệp/đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp/vị trí kinh doanh/hộ kinh doanhPhụ lục VIII-1101Mã cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VIII-2102Phông (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong các mẫu giấyPhụ lục VIII-3(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Cụ thể đầy đủ các biểu mẫu mời các bạn xem trong Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệpMời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên phân mục Phổ quát pháp luật của chinphu.vn.

Bạn thấy bài viết 102 Biểu mẫu mới về đăng ký doanh nghiệp 2022 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về 102 Biểu mẫu mới về đăng ký doanh nghiệp 2022bên dưới để website chinphu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website chinphu.vn

Nguồn: chinphu.vn

#Biểu #mẫu #mới #về #đăng #ký #doanh #nghiệp

Viết một bình luận